Zaproszenie do złożenia oferty

Utworzono: wtorek, 29 grudzień 2020 Poprawiono: poniedziałek, 11 styczeń 2021 Drukuj E-mail

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 

Dostawa leków, produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych, wyrobów pielęgnacyjno-higienicznych, materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Mojęcicach z podziałem na części.

 

zaproszenie do skadania ofert

Formularz Ofertowy

umowa dostawa leków - wzór

umowa mat. medyczne, dezynf., ochr. - wzór

umowa wyroby med.- wzór

umowa wyroby piel.-hig.- wzór

Informacja o wyborze oferty 

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”